درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
افضل
آقاجانلو
مذکر
پایان خدمت
3 - 2 - 1367
مجرد
لیسانس
مهندسی مواد
زبان انگلیسیمقدماتی
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس مواد را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
زنجان
زنجان