درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مجید
رحیم خانی
مذکر
پایان خدمت
14 - 3 - 1366
مجرد
لیسانس
مهندسی مکانیک
زبان انگلیسیمقدماتی
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس مکانیک را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
قزوین
بوئین‌زهرا