درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
علی
حیدریان
مذکر
پایان خدمت
26 - 12 - 1366
مجرد
لیسانس
مهندسی صنایع
زبان انگلیسیمقدماتی
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس صنایع را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 1 - 1391 تا 12 - 0 در موسسه تهران نگهبان مشغول بکار بوده ام
از 3 - 1387 تا 5 - 1389 در و موسسه خیریه دستهای مهربان مشغول بکار بوده ام
از 1 - 1384 تا 4 - 1390 در و صدا و سیما باشگاه خبرنگاران مشغول بکار بوده ام
Tehran
Tehrān