درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
monireh
khakzad
مونث
21 - 7 - 1360
متاهل
فوق دیپلم
مهندسی کامپیوتر
زبان انگلیسیمقدماتی
رایانه کار درجه 1 و 2--
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 2 - 1389 تا 6 - 1391 در شرکت ارک مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران