درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مرتضی
کرمی
مذکر
پایان خدمت
4 - 6 - 1360
مجرد
فوق لیسانس
جغرافیا
زبان ترکیپیشرفته
زبان انگلیسیمتوسط
رانندگیپیشرفته
ماساژورپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 4 - 1383 تا 7 - 1389 در کارتن سازی مراغه مشغول بکار بوده ام
آذربایجان شرقی
مراغه