درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
سکینه
عبدالهی
مونث
3 - 6 - 1366
متاهل
لیسانس
مهندسی کامپیوتر
زبان انگلیسیمتوسط
زبان ترکیمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس کامپیوتر را دارم
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی مسئول فروش را دارم
از 0 - 1391 تا 1 - 1390 در صنایع غذایی موسوی مشغول بکار بوده ام
آذربایجان شرقی
تبریز