درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
رضا
اعطایی زاده
مذکر
معافیت
20 - 6 - 1367
مجرد
لیسانس
حسابداری حسابرسی
زبان انگلیسیمقدماتی
icdl 1 -icdl2 - نرم افزار هلو - مبانی علم اقتصاد -متوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در مراکز درمانی(پزشکی و پیراپزشکی) در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
اردبیل
اردبیل