درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
بهزاد
مقراضچی
مذکر
معافیت تحصیلی
18 - 10 - 1368
مجرد
لیسانس
مهندسی کامپیوتر
زبان انگلیسیپیشرفته
LPIC1متوسط
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی برنامه نویس وب را دارم
از 7 - 1389 تا 4 - 1390 در توسعه تجازت نگاران مشغول بکار بوده ام
از 7 - 1390 تا 6 - 1391 در وانا مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران