درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مهسا
عنایتی
مونث
23 - 6 - 1367
مجرد
دکترا
دام پزشکی
زبان انگلیسیمتوسط
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی مرغداری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
مازندران
بابل