درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
علی
شموسی
مذکر
پایان خدمت
6 - 2 - 1362
متاهل
لیسانس
زراعت
زبان انگلیسیمقدماتی
زبان انگلیسیمقدماتی
دوره کشتکار گلخانه هیدروپونیکمتوسط
کارورز دستگاه GPSمتوسط
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس کشاورزی را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس کشاورزی را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی بازاریاب را دارم
از 8 - 1383 تا 3 - 1391 در ازاد مشغول بکار بوده ام
خوزستان
اهواز