درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
samaneh
ghasempoor
مونث
14 - 5 - 1373
مجرد
فوق دیپلم
مهندسی فناوری اطلاعات
زبان انگلیسیمتوسط
kar dar khane ra dost daram eghe beshe to khoneh k--
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی عکاس را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
مرکزی
ساوه