درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
امیر
اله بخشی
مذکر
پایان خدمت
14 - 1 - 1363
مجرد
لیسانس
میکروبیولوژی
زبان انگلیسیمتوسط
icdl کامپیوترمتوسط
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی بازاریاب را دارم
از 9 - 1390 تا 7 - 1391 در ماهین مشغول بکار بوده ام