درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
mehran
kazemi
مذکر
پایان خدمت
14 - 2 - 1368
مجرد
لیسانس
مهندسی صنایع
زبان انگلیسیمتوسط
کنترل کیفیتپیشرفته
کنترل پروژهپیشرفته
نقشه کش ساختمانمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس صنایع را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
فارس