درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
محمد
نکونام
مذکر
پایان خدمت
3 - 3 - 1369
متاهل
دیپلم
ریاضی فیزیک
officeمتوسط
corel drawمقدماتی
photoshopمقدماتی
برق کشی ساختمانمتوسط
آشنایی با شبکه های LAN , WIRELESSمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 10 - 1389 تا 12 - 1389 در چاپ علمیه مشغول بکار بوده ام
از 8 - 1390 تا 11 - 1390 در روشه الکترونیک مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران