درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مصطفی
احمدی
مذکر
معافیت تحصیلی
3 - 2 - 1371
مجرد
دیپلم
ریاضی فیزیک
زبان انگلیسیمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی برنامه نویس کامپیوتر را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
البرز
کرج