درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
فرانه
مظاهری
مونث
29 - 4 - 1360
مجرد
فوق لیسانس
زبان و ادبیّات فارسی
زبان انگلیسیپیشرفته
فن ترجمهمتوسط
ویراستاریپیشرفته
TTCمتوسط
ICDLمتوسط
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی امور دفتری و منشیگری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارشناس زبان و ادبیّات فارسی را دارم
از 10 - 1389 تا 3 - 1391 در نوین کالا مشغول بکار بوده ام
از 1 - 1391 تا 12 - 1391 در سیمیا مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران