درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
بهمن
طاهری دهکردی
مذکر
پایان خدمت
12 - 11 - 1360
متاهل
لیسانس
علوم ارتباطات اجتماعی
زبان انگلیسیمقدماتی
گواهینامه رایانهمتوسط
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مدیر را دارم
از 1 - 1382 تا 4 - 1391 در ناجا مشغول بکار بوده ام
چهارمحال و بختیاری
شهرکرد