درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مهدی
پرنیا
مذکر
پایان خدمت
23 - 6 - 1364
مجرد
فوق لیسانس
حقوق
زبان انگلیسیمتوسط
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 6 - 1387 تا 6 - 1391 در n مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران