درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
Negar
Aboofazeli
مونث
1 - 4 - 1372
مجرد
دیپلم
علوم تجربی
زبان انگلیسیپیشرفته
تدریس و ترجمه و تایپ و پاور پوینتپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارشناس زبان انگلیسی را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارشناس زبان انگلیسی را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 0 - 1391 تا 0 - 0 در در منزل مشغول بکار بوده ام
مازندران
بابل