درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
محمد
ملاوردی اصفهانی
مذکر
پایان خدمت
20 - 11 - 1358
متاهل
فوق دیپلم
ریاضی
زبان انگلیسیمتوسط
ناجی غریق درجه 2و مربی شنا درجه 3پیشرفته
کاربا کامپیوتر و officeوآشنا با کاردفتر داریپیشرفته
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی مسئول فروش را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 4 - 1383 تا 4 - 1388 در شرکت عماد مقدم سپاهان وابسته به ذوب آهن و فولاد مب مشغول بکار بوده ام
از 2 - 1390 تا 6 - 1391 در فروشگاه خشکبارفروشنده خشکبار مشغول بکار بوده ام
اصفهان
undefined