درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
میترا
باقری
مونث
25 - 6 - 1356
متاهل
فوق دیپلم
حسابداری مالیاتی
زبان انگلیسیمتوسط
زبان آلمانی--
حسابداری --
تمایل به کار در مراکز درمانی(پزشکی و پیراپزشکی) در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 6 - 1385 تا 8 - 1391 در تهویه و تبرید صبا گستر مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران