درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
امیر
طاهری زارع
مذکر
پایان خدمت
7 - 1 - 1361
مجرد
لیسانس
مهندسی عمران
زبان انگلیسیپیشرفته
زبان فرانسویمقدماتی
زبان انگلیسی--
گواهینامه نقشه کشی دو بعدی پیشرفته
متره و برآورد ابنیهپیشرفته
نقشه برداریمتوسط
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس عمران را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس عمران را دارم
از 6 - 1386 تا 6 - 1388 در پیمانکاری کلان بتن مشغول بکار بوده ام
از 12 - 1389 تا 12 - 1391 در تصفیه پیشرفته مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران