درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مصطفی
مهربند
مذکر
پایان خدمت
20 - 1 - 1369
متاهل
فوق دیپلم
مهندسی کامپیوتر
زبان انگلیسیمتوسط
network+پیشرفته
server 2008پیشرفته
officeپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
از 1 - 1390 تا 1 - 1391 در سپاه مشغول بکار بوده ام
خوزستان
اهواز