درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
آسیه
هاشمزاده
مونث
11 - 6 - 1360
متاهل
لیسانس
مشاوره و راهنمایی
زبان انگلیسیمقدماتی
اشنایی با کامپیوتر تایپ اینترنت اشنایی با برنامه حمتوسط
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 2 - 1387 تا 2 - 1390 در سیمان جوین- بخش اداری مشغول بکار بوده ام
از 8 - 1391 تا 10 - 1391 در چاپ تجارتی دانا- مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران