درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
محمد جواد
سعیدی
مذکر
معافیت تحصیلی
8 - 1 - 1372
مجرد
دیپلم
علوم انسانی
زبان انگلیسیمقدماتی
کار با کامپوتر /تعمیرمتوسط
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی مسئول فروش را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی بازاریاب را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
Tehran
Tehran