درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
hossien
karami
مذکر
معافیت
14 - 12 - 1365
مجرد
لیسانس
مهندسی مکانیک
زبان انگلیسیپیشرفته
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس مکانیک را دارم
از 7 - 1391 تا 12 - 1391 در ره اورد ساختار مشغول بکار بوده ام
قزوین