درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
علی
موسوی
مذکر
پایان خدمت
1 - 7 - 1361
متاهل
دیپلم
شیلات
زبان انگلیسیمقدماتی
پرورش ماهیمتوسط
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی پرورش ماهی را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
Ilam
Iran