درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
سجاد
کیانی رشید
مذکر
معافیت تحصیلی
2 - 8 - 1366
مجرد
لیسانس
مدیریّت
زبان انگلیسیپیشرفته
زبان فرانسویمتوسط
زبان آلمانیمقدماتی
عضورسمی فدراسیون هنرهای رزمیپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در مراکز درمانی(پزشکی و پیراپزشکی) در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
تهران
تهران