درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
میلاد
کوهی
مذکر
معافیت تحصیلی
1 - 2 - 1374
مجرد
فوق دیپلم
مهندسی کامپیوتر
زبان انگلیسیمتوسط
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی برنامه نویس وب را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
کردستان
سنندج