درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
رضا
نوروزی
مذکر
معافیت
21 - 5 - 1365
مجرد
لیسانس
مهندسی برق
زبان انگلیسیمتوسط
برق صنعتی درجه2پیشرفته
PLC S7 300/400 متوسط
Monitoring WINCCمقدماتی
LOGOپیشرفته
کنترلر هیدرولیک و پنوماتیکمتوسط
AVRمتوسط
NETWORK+متوسط
NOKIA BTS & BSC 2Gپیشرفته
GSM 3Gمقدماتی
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس الکترونیک را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس الکترونیک را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس برق را دارم
از 4 - 1391 تا 7 - 1391 در نما ارتباط گستر(NEG) مشغول بکار بوده ام
مازندران
بهشهر