درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مهدی
شهولی
مذکر
پایان خدمت
1 - 5 - 1365
مجرد
لیسانس
مهندسی عمران
زبان انگلیسیمقدماتی
طراحی واجرایی ساختمان دارا بودن پروانه اشتغال نظارپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس عمران را دارم
از 7 - 1389 تا 7 - 1390 در موسسه ولی عصر وابسته به قرارگاه خاتم مشغول بکار بوده ام
از 7 - 1390 تا 11 - 1393 در دفتر فنی مهندسی دلتا مشغول بکار بوده ام
Khuzestan
Izeh