درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
منصوره
شیری
مونث
19 - 4 - 1362
مجرد
لیسانس
مدیریّت
زبان انگلیسیمتوسط
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کاردان مديريت صنعتی را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
تهران
ری