درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
میثم
نوری
مذکر
پایان خدمت
5 - 10 - 1365
متاهل
فوق دیپلم
تأسیسات حرارتی و برودتی
زبان انگلیسیمتوسط
زبان ترکیپیشرفته
دارای گواهینامه پایه 1 و 2پیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارشناس تأسیسات حرارتی و برودتی را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارشناس تأسیسات حرارتی و برودتی را دارم
تمایل به کار در مراکز درمانی(پزشکی و پیراپزشکی) در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
اردبیل
اردبیل