درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
الهام
جعفری
مونث
21 - 3 - 1368
مجرد
لیسانس
مدیریّت
زبان انگلیسیمتوسط
زبان ترکیپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
آذربایجان شرقی
میانه