درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
هادی
آل فهری
مذکر
معافیت
27 - 3 - 1376
مجرد
دیپلم
ریاضی فیزیک
زبان انگلیسیمتوسط
امور فنیمتوسط
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی امور دفتری و منشیگری را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
Tehran
Tehran