درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مهدی
صدرسلفی
مذکر
معافیت
16 - 12 - 1365
متاهل
لیسانس
مهندسی مکانیک
زبان انگلیسیمقدماتی
زبان ترکیمقدماتی
solid worksپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس مکانیک را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس مکانیک را دارم
از 8 - 1388 تا 0 - 1391 در گسترش فولاد تبریز مشغول بکار بوده ام
آذربایجان شرقی
تبریز