درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
amir
moradi
مذکر
پایان خدمت
2 - 6 - 1359
متاهل
فوق دیپلم
روابط سياسی
زبان انگلیسیمتوسط
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارشناس روابط سياسی را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
البرز
کرج