درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
صونا
قنبری
مونث
1 - 3 - 1368
مجرد
لیسانس
مهندسی معماری
زبان انگلیسیمتوسط
3D max-cadمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس معماری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
تهران
شهریار