درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مسعود
نعمتی
مذکر
پایان خدمت
15 - 5 - 1366
مجرد
لیسانس
مهندسی مکانیک
زبان انگلیسیمقدماتی
اشنا به کامپیوتر(ورد ویندوز و --نرم افزار کتیا در متوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس مکانیک را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس مکانیک را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی تاسیسات را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
البرز
کرج