درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
بهزاد
خسروی
مذکر
معافیت تحصیلی
17 - 5 - 1372
مجرد
دیپلم
علوم انسانی
زبان انگلیسیمقدماتی
مشاوره تحصیلیمتوسط
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
از 3 - 1388 تا 10 - 1391 در آزاد مشغول بکار بوده ام
Mazandaran
Amol