درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
سعيد
عباسي
مذکر
معافیت
13 - 5 - 1365
مجرد
لیسانس
حسابداری حسابرسی
زبان انگلیسی--
نرم افزار هلومتوسط
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی حسابدار را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
تهران
ری