درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
علیرضا
فرزامنیا
مذکر
معافیت تحصیلی
20 - 11 - 1368
مجرد
لیسانس
مهندسی کامپیوتر
زبان انگلیسیمقدماتی
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی برنامه نویس وب را دارم
سابقه ی شغلی ندارم