درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
علی اصغر
سلطانی
مذکر
معافیت
5 - 1 - 1366
مجرد
فوق لیسانس
مهندسی صنایع
زبان انگلیسیمتوسط
برنامه نویسی کامپیوتری و توسعه الگوریتم‌های محاسباپیشرفته
تحقیق در عملیات کاربردی،مدلسازی ریاضی با نرم‌افزارپیشرفته
طراحی الگوریتم‌های ابتکاری و فراابتکاری حل مسائلپیشرفته
طراحی، کنترل، زمان‌بندی و برنامه‌ریزی سیستم‌های تمتوسط
برنامه‌ریزی و مدیریت لجستیک و زنجیره تامینمتوسط
کنترل و مدیریت پروژهمتوسط
کنترل و بهبود فرایند‌هامقدماتی
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس صنایع را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس صنایع را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
البرز
کرج