درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
الهه
بگلری
مونث
16 - 1 - 1358
مجرد
لیسانس
مديريت دولتی
زبان انگلیسیمتوسط
کمک حسابداری-متوسط
نرم افزار هلو--
تمایل به کار در مراکز درمانی(پزشکی و پیراپزشکی) در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی امور دفتری و منشیگری را دارم
از 1 - 1389 تا 12 - 0 در دکور طلایی مشغول بکار بوده ام
از 2 - 1387 تا 12 - 1388 در داتیس مشغول بکار بوده ام
Tehran
Tehran