درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
باقر
صفدری
مذکر
پایان خدمت
1 - 12 - 1359
متاهل
لیسانس
مهندسی عمران
زبان انگلیسیمقدماتی
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس عمران را دارم
از 1 - 1384 تا 7 - 1385 در اموزش و پرورش استثنایی مشغول بکار بوده ام
از 7 - 1385 تا 1 - 1387 در پروژه شخصی آقای فرهبد مشغول بکار بوده ام
از 1 - 1387 تا 1 - 1389 در مشهد پی مشغول بکار بوده ام
از 1 - 1389 تا 1 - 1391 در ساب نیرو مشغول بکار بوده ام
از 1 - 1391 تا 1 - 0 در ساب نیرو بمدت 2 سال مشغول بکار بوده ام
خراسان رضوی
مشهد