درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
ساسان
لهراسبی
مذکر
معافیت تحصیلی
27 - 9 - 1369
مجرد
لیسانس
مهندسی فناوری اطلاعات
زبان انگلیسیمتوسط
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی برنامه نویس وب را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس فناوری اطلاعات را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی برنامه نویس وب را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
مازندران
نوشهر