درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
sana
karimi
مونث
4 - 10 - 1367
مجرد
لیسانس
مديريت جهانگردی و هتلداری
زبان اسپانیاییمتوسط
icdlپیشرفته
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 7 - 1387 تا 3 - 1389 در مجتمع اموزشی مشکوه مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران