درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
فرهاد
قدیرلی
مذکر
پایان خدمت
19 - 2 - 1359
متاهل
لیسانس
مهندسی مواد
زبان انگلیسیپیشرفته
گواهی بازرسی جوش NDTمتوسط
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس مواد را دارم
از 11 - 1387 تا 1 - 1391 در بازرگانی مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران