درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
آذر
عبداله زاده
مونث
5 - 10 - 1363
مجرد
لیسانس
مهندسی کامپیوتر
زبان ترکیپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی برنامه نویس وب را دارم
از 11 - 1390 تا 1 - 1391 در فناوری اطلاعات نوتریکا البرز مشغول بکار بوده ام
البرز
محمدشهر