درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
نرگس
محمدی
مذکر
معافیت
7 - 2 - 1364
مجرد
لیسانس
مهندسی کامپیوتر
زبان انگلیسیمتوسط
برنامه نویسی ، طراحی سایتپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس کامپیوتر را دارم
از 1 - 1385 تا 12 - 1391 در شرکت خصوصی مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران